Individët në rrezik dhe ata më të rrezikuar,, viktimat e mundshme dhe viktimat e trafikimit, që marrin shërbime në kuadër të programit
Kliko mbi rajon për të parë të dhënat rajonale të disagreguara
Profesionistët / ofruesit e shërbimeve të angazhuar dhe të aftësuar në kuadër të programit
Kliko mbi rajon për të parë të dhënat rajonale të disagreguara
0
max:17
0
max:17
Individët në rrezik dhe ata më të rrezikuar, viktimat e mundshme dhe viktimat e trafikimit, që marrin shërbime në kuadër të programit. (vlere kumulative).
Numri total i përfituesve që marrin shërbime që nga fillimi i programit
% Femra
% Fëmijë
Kliko ketu për të parë të dhënat e disagreguara
Viktima të mundshme dhe viktima të trafikimit të identifikuar për herë të parë në kuadër të programit (vlera kumulative).
Numri total i viktimave të mundshme dhe viktimave të trafikimit të identifikuara për herë të parë që nga fillimi i programit.
% Femra
% Fëmijë
Viktima të mundshme dhe viktimat të trafikimit të riintegruar me sukses (vlera kumulative).
Numri total i të mbijetuarëve që janë riintegruar si rezultat i ndërhyrjeve të programit
% Femra
% Fëmijë
0
Profesionistët / ofruesit e shërbimeve të angazhuar dhe të aftësuar në kuadër të programit
% Femra
% Meshkuj
% Qeveria
% Partnerët Zbatues
- Profesionistët / ofruesit e shërbimeve të angazhuar dhe të aftësuar në kuadër të programit
% Femra
% Meshkuj
% Qeveria
% Partnerët Zbatues