Shpërndarja Gjeografike e Shërbimeve të Programit
Kliko mbi rajonin e interesuar për të parë listën e shërbimeve që ofrohen në atë rajon Harta ofron informacion për shpërndarjen gjeografike të shërbimeve të ofruara nga Partnerët në kuadër të Programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Shqipëri dhe nga Shqipëria”.
Lista e shërbimeve të ofruara
Identifikimi i viktimave të mundshme dhe viktimave të trafikimit
Identifikimi për herë të parë dhe referimi i një viktime ose viktime të mundshme të trafikimit bëhet nga Njësitë e Lëvizshme, dhe/ose partnerët zbatues sipas protokollit të Procedurave Standarde të Veprimit.
Kliko këtu për më shumë informacion rreth partnerëve
Ndihma/mbështetja/riintegrimi i viktimave të mundshme dhe viktimave të trafikimit.
Sigurimi i mbështetjes për viktimat e mundshme ose viktimat e trafikimit për rehabilitimin dhe riintegrimin e tyre të suksesshëm.
Kliko këtu për më shumë informacion rreth partnerëve
Parandalimi
Individëve (fëmijëve dhe të rriturve) u ofrohen shërbime fuqizuese/komunitare/arsimore për të pakësuar cenueshmërinë ndaj trafikimit të qenieve njerëzore.
Kliko këtu për më shumë informacion rreth partnerëve
Gjyqësori dhe zbatimi i ligjit
Sigurimi i qasjes shumëpalëshe në forcimin e kapaciteteve institucionale të zbatimit të ligjit, sektorëve gjyqësorë dhe të mirëqenies sociale në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore.
Kliko këtu për më shumë informacion rreth partnerëve
Partnerët që ofrojnë këto shërbime