Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Shqipëri dhe nga Shqipëria
Dhjetor 2019 – Mars 2025
Përshkrimi i Programit,
Partnerët dhe Dokumentat
Shpërndarja Gjeografike e Shërbimeve të Programit
Rezultatet e Programit